• Các d?ch v? c?a Viva lu?n mang ??n giá tr? c?ng thêm, các th?ng tin t? v?n mang giá tr? th?c ti?n cao và các gi?i pháp h? tr? toàn di?n cho doanh nghi?p.

  ?ng Nguy?n Thành Th?ng - Giám ??c C?ng Ty SystemExe VN

 • Nh?ng v?n ?? v?n hành nh? nh?t lu?n ???c phát hi?n và gi?i quy?t k?p th?i. T?i hài lòng v? ch?t l??ng và tính ?n ??nh c?a gói d?ch v?. T?i ?ang và s? gi?i thi?u Viva t?i các ??i tác và b?n bè có y ??nh ??u t? t?i Vi?t Nam

  ?ng Asai Takashi - Giám ??c C?ng Ty IVS

 • Viva mang ??n gi?i pháp h? tr? toàn di?n cho doanh nghi?p n??c ngoài ??c bi?t là các th? t?c hành chính, gi?y phép và tuan th?. Cá nhan t?i ?ánh giá cao và gi?i thi?u Viva ??n b?n bè và ??i tác nh? m?t c?ng s? ?áng tin c?y t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

  ?ng Sreekanth - Giám ??c C?ng Ty AITEK

 • Viva ?áp ?ng t?t các k? v?ng và yêu c?u c?a chúng t?i, các nhan viên ch?m sóc khách hàng lu?n th?c hi?n t?t cam k?t b?o m?t. T?i ti?t ki?m ???c nhi?u th?i gian nh? vào quy trình làm vi?c hi?u qu? t? phía Viva.

  Bà Ketsirin - Giám ??c Tài Chính Thai Plastic VietNam

 • Viva là m?t trong nh?ng ??i tác tin c?y c?a chúng t?i th?ng qua các gi?i pháp mang tính c?i ti?n và giá tr? c?ng thêm c?a các gói d?ch v?. Các r?i ro ti?m ?n ???c phát hi?n k?p th?i, giúp t?i t?p trung phát tri?n kinh doanh.

  ?ng Lê Tu?n Anh - Giám ??c C?ng Ty SX-TM Cát Thái

 • Chúng t?i hoàn toàn yên tam ?? VIVA thay m?t làm vi?c v?i c? quan nhà n??c, ki?m soát các th? t?c và báo cáo tuan th? c?ng nh? các c?ng vi?c c?a m?t giám ??c ?i?u hành (COO).

  ?ng Ph?m H?u Th?i - Giám ??c C?ng Ty Nh?t Th?ng

 • T?i ?ánh giá cao s? t?n tam và chuyên nghi?p c?ng nh? ?am mê trong c?ng vi?c mang ??n gi?i pháp cho khách hàng c?a Viva. Nh?ng gi?i pháp s?c bén và hi?u qu? mang l?i l?i th? c?nh tranh l?n trong th? tr??ng d?ch v? h? tr? doanh nghi?p hi?n nay.

  ?ng ??ng V?n Tam - Giám ??c C?ng Ty Abena VietNam

 • VIVA là ng??i b?n ?áng tin c?y và là chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i v? các th? t?c tuan th? doanh nghi?p t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Chúng t?i th?c s? ?ánh giá cao các l?i khuyên th?c ti?n v?i chuyên m?n và hi?u bi?t sau s?c vào ?úng th?i ?i?m c?n thi?t nh?t.

  ?ng Artid - Giám ??c C?ng Ty Netzsch VietNam

T? V?N KINH DOANH

Lu?t và tuan th?

 • Thi?t l?p ho?t ??ng kinh doanh t?i Vi?t Nam theo các quy ??nh ??a ph??ng.
 • ??ng kí kinh doanh và h? th?ng các lo?i gi?y phép.
 • Qu?n ly các th? t?c tuan th? trong t?ng giao d?ch và c? h? th?ng.
 • C? v?n và qu?n ly các tranh ch?p trong kinh doanh.

Ki?m toán - K? toán - Thu?

NH?N S? Và LAO ??NG TI?N L??NG

 • Qu?n ly các th? t?c hành chính nhan s?.
 • Qu?n ly ti?n l??ng và các kho?n trích theo l??ng.
 • N?i quy lao ??ng, chính sách l??ng th??ng và các kho?n trích theo l??ng.
 • Tuy?n d?ng – khai thác – ?ánh giá (KPIs) -s?p x?p, lo?i b?.

Qu?n ly nhan s?

KI?M TOáN – THU? – K? TOáN

 • Thi?t k? h? th?ng ch?ng t? và th?ng tin.
 • H? th?ng báo cáo tuan th? – Qu?n ly k?t qu? kinh doanh.
 • Ki?m toán n?i b?, kh?c ph?c và phòng ng?a.

T? v?n kinh doanh

 • Cách gia nh?p – rút lui kh?i th? tr??ng.
 • Xay d?ng h? th?ng và c?ng c? qu?n tr? ?i?u hành.
 • Giao d?ch- ??u t? – Sáp nh?p & Mua bán doanh nghi?p.
 • Tái c?u trúc – ?óng gói m? hình – v?n hành – niêm y?t và bán.
 • Tài chính doanh nghi?p.
 • Th? t?c tuan th? và hành chính trong kinh doanh t?i các c? quan nhà n??c

D?ch v? thuê ngoài

 • D?ch v? tuan th? các quy ??nh cho doanh nghi?p.
 • D?ch v? tuan th? cho v?n phòng ??i di?n n??c ngoài.
 • Các d?ch v? cho ng??i n??c ngoài ? Vi?t Nam.
 • Th? t?c hành chính trong kinh doanh.
T? v?n kinh doanh
1000

Khách Hàng

T? v?n kinh doanh

2000

D? án

T? v?n kinh doanh

29

L?nh V?c

T? v?n kinh doanh

11

N?m Kinh Nghi?m

Chào M?ng Khách Hàng M?i Hyundai Corporation,?Fidinam và?Alhaco

C?m Nh?n C?a Khách Hàng

 • ?ng Nguy?n Thành Th?ng

  Giám ??c C?ng Ty SystemExe VN

  Các d?ch v? c?a Viva lu?n mang ??n giá tr? c?ng thêm, các th?ng tin t? v?n mang giá tr? th?c ti?n cao và các gi?i pháp h? tr? toàn di?n cho doanh nghi?p.

  Ph?n M?m

  SystemEXE cung c?p gi?i pháp, h? th?ng x? ly nghi?p v? nh?m t?i ?u hóa l?i nhu?n dành cho các c?ng ty s?n xu?t v?a và nh?.
  Viva cung c?p d?ch v? t? v?n FDI t? n?m 2010

 • ?ng Asai Takashi

  Giám ??c C?ng Ty IVS

  Nh?ng v?n ?? v?n hành nh? nh?t lu?n ???c phát hi?n và gi?i quy?t k?p th?i. T?i hài lòng v? ch?t l??ng và tính ?n ??nh c?a gói d?ch v?. T?i ?ang và s? gi?i thi?u Viva t?i các ??i tác và b?n bè có y ??nh ??u t? t?i Vi?t Nam

  Ph?n M?m

  IVS là c?ng ty nh?t b?n v?i h?n 10 n?m kinh nghi?p trong l?nh v?c v?n hành và b?o trì h? th?ng, phát tri?n ph?n m?m.
  Viva cung c?p d?ch v? t? v?n cho IVS t? n?m 2004

 • ?ng Sreekanth

  Giám ??c C?ng Ty AITEK

  Viva mang ??n gi?i pháp h? tr? toàn di?n cho doanh nghi?p n??c ngoài ??c bi?t là các th? t?c hành chính, gi?y phép và tuan th?. Cá nhan t?i ?ánh giá cao và gi?i thi?u Viva ??n b?n bè và ??i tác nh? m?t c?ng s? ?áng tin c?y t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

  Ph?n M?m

  Aitek cung c?p và t? v?n gi?i pháp ph?n m?m cho doanh nghi?p.
  Viva cung c?p d?ch v? t? v?n cho Aitek t? n?m 2012

 • Bà Ketsirin

  Giám ??c Tài Chính Thai Plastic VietNam

  Viva ?áp ?ng t?t các k? v?ng và yêu c?u c?a chúng t?i, các nhan viên ch?m sóc khách hàng lu?n th?c hi?n t?t cam k?t b?o m?t. T?i ti?t ki?m ???c nhi?u th?i gian nh? vào quy trình làm vi?c hi?u qu? t? phía Viva.

  Hoá D?u

  TPC VINA là ??n v? tiên phong trong l?nh v?c hoá d?u.
  Viva cung c?p gói d?ch v? tr?n gói cho v?n phòng Thai Plastic t? n?m 2016

 • ?ng Lê Tu?n Anh

  Giám ??c C?ng Ty SX-TM Cát Thái

  Viva là m?t trong nh?ng ??i tác tin c?y c?a chúng t?i th?ng qua các gi?i pháp mang tính c?i ti?n và giá tr? c?ng thêm c?a các gói d?ch v?. Các r?i ro ti?m ?n ???c phát hi?n k?p th?i, giúp t?i t?p trung phát tri?n kinh doanh.

  C?ng Nghi?p Ph? Tr?

  Cát Thái là ??n v? hàng ??u trong l?nh v?c c?ng nghi?p ph? tr? t?i Vi?t Nam. Hi?n là nhà cung c?p tin c?y c?a các t?p ?oàn nh?: Konica Minolta, Sanyo, Toshiba, Figla, Schneider Electric/ Clipsal, Nidec, Foster, Hoya, Muto, IKEA, Datalogic, Nikko Hansen, Colgate – Palmolive, Crayola.
  Viva cung c?p các gói d?ch v? cho Cát Thái t? n?m 2009

 • ?ng Ph?m H?u Th?i

  Giám ??c C?ng Ty Nh?t Th?ng

  Chúng t?i hoàn toàn yên tam ?? VIVA thay m?t làm vi?c v?i c? quan nhà n??c, ki?m soát các th? t?c và báo cáo tuan th? c?ng nh? các c?ng vi?c c?a m?t giám ??c ?i?u hành (COO).

  In ?n - D?ch V?

  Nh?t th?ng là m?t trong nh?ng nhà in t? nhan Vi?t Nam lu?n ? v? trí tiên phong v? ch?t l??ng và s? ??i m?i.
  Viva b?t ??u cung c?p d?ch v? t? v?n cho Nh?t Th?ng t? n?m 2009

 • ?ng ??ng V?n Tam

  Giám ??c C?ng Ty Abena VietNam

  T?i ?ánh giá cao s? t?n tam và chuyên nghi?p c?ng nh? ?am mê trong c?ng vi?c mang ??n gi?i pháp cho khách hàng c?a Viva. Nh?ng gi?i pháp s?c bén và hi?u qu? mang l?i l?i th? c?nh tranh l?n trong th? tr??ng d?ch v? h? tr? doanh nghi?p hi?n nay.

  Y T?

  ABENA là nhà s?n xu?t và bán s? thi?t b? và gi?i pháp y t? ??n t? ?an M?ch
  Viva cung c?p các d?ch v? v? VPDD cho ABENA t? n?m 2013

 • ?ng Artid

  Giám ??c C?ng Ty Netzsch VietNam

  VIVA là ng??i b?n ?áng tin c?y và là chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i v? các th? t?c tuan th? doanh nghi?p t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Chúng t?i th?c s? ?ánh giá cao các l?i khuyên th?c ti?n v?i chuyên m?n và hi?u bi?t sau s?c vào ?úng th?i ?i?m c?n thi?t nh?t.

  Máy Móc & Thi?t B? ?o ??c

  Netzsch là c?ng ty s?n xu?t máy móc và thi?t b? ?o ??c hàng ??u t? ??c.
  Viva cung c?p các d?ch v? tr?n gói cho NETZSCH t? n?m 2013

error: Content is protected !!